Coaching Festival 2022

Nâng cao chất lượng Khai vấn nước nhà

Empower Coaches in Vietnam

NGÀY HỘI KHAI VẤN 2022

Nâng cao chất lượng Khai vấn nước nhà

Coaching Festival 2022

Empower Coaches in Vietnam

TRANG CHỦ

CHƯƠNG TRÌNH

SỰ KIỆN

LIÊN HỆ

Coaching Festival 2022

Nâng cao chất lượng Khai vấn nước nhà

Empower Coaches in Vietnam

TRANG CHỦ

CHƯƠNG TRÌNH

SỰ KIỆN

LIÊN HỆ

Coaching Festival 2022

Nâng cao chất lượng Khai vấn nước nhà

Empower Coaches in Vietnam

NGÀY HỘI KHAI VẤN 2022

Nâng cao chất lượng Khai vấn nước nhà

Coaching Festival 2022

Empower Coaches in Vietnam

Coaching Festival
2022

Nâng cao chất lượng Khai vấn nước nhà

Empower Coaches in Vietnam

Coaching Festival
2022

Nâng cao chất lượng Khai vấn nước nhà

Empower Coaches in Vietnam

Trở lại
LỊCH TRÌNH

Back to event list

Trở lại
LỊCH TRÌNH

Back to event list

Hưởng ứng Tuần lễ Khai vấn Quốc tế,
LCV tổ chức các hoạt động nhằm lan tỏa vẻ đẹp Khai vấn và tạo cơ hội cho nhiều người được cảm nhận lợi ích của Khai vấn

LỄ HỘI KHAI VẤN QUỐC TẾ

Chuỗi sự kiện hưởng ứng

27/04 - 22/05/2022

TÌM HIỂU

TÌM HIỂU

Gói khai vấn 3 buổi với các chuyên gia LCV Coach Angels với mức phí bằng 30% phí thông thường

Áp dụng: 13/04 - 23/05/2022

LAN TỎA KHAI VẤN

Chương trình

TÌM HIỂU

TUẦN LỄ KHAI VẤN QUỐC TẾ

Chuỗi sự kiện hưởng ứng

Trở lại
LỊCH TRÌNH

Back to event list

Trở lại
LỊCH TRÌNH

Back to event list

Event list

LỊCH TRÌNH

* Lưu ý: Nhấp vào mỗi sự kiện để xem chi tiết

* Note    Please click on each event to see details

TUE, MAY 17th, 2022

19:00 - 21:00 (GMT+7)

MMS Reunion 2022

English

For MMS Coach Training graduates only

Coaching in
post pandemic times

THỨ TƯ, 04/05/2022

19:00 - 21:00 (GMT+7)

Thị phạm Khai vấn #2

Live coaching demo #2

Tiếng Việt

Vietnamese

Chủ đề

Personal life

Cá nhân

THỨ TƯ, 27/04/2022

19:00 - 21:00 (GMT+7)

Thị phạm Khai vấn #1

Live coaching demo #1

Tiếng Việt

Vietnamese

Chủ đề

Professional life

Công việc

THỨ TƯ, 11/05/2022

19:00 - 21:00 (GMT+7)

Thị phạm Khai vấn #3

Live coaching demo #3

Tiếng Việt

Vietnamese

Chủ đề

Inner conflict

Mâu thuẫn nội tâm

Ngày hội Khai vấn 2022

Coaching Festival 2022

CHỦ NHẬT, 22/05/2022

Sunday, May 22nd, 2022

1. Khai vấn thời đại VUCA (Việt - Anh)
Coaching in VUCA world (Viet - Eng)

9:00 - 10:30

4. Khai vấn = Thông Minh Cảm Xúc ứng dụng (Tiếng Việt)
Coaching = EQ in Practice (Vietnamese)

14:30 - 16:00

3. Khai vấn đội nhóm trong tổ chức "hybrid" (Việt - Anh)
Team Coaching for hybrid organizations (Viet - Eng)

13:30 - 14:15

2. Văn hóa Khai vấn doanh nghiệp (Việt - Anh)
    Corporate Coaching culture (Viet - Eng)

10:45 - 12:00

5. Kiến tạo tương lai Khai vấn nước nhà (Tiếng Việt)
  Developing Coaching in future (Vietnamese)

16:15 - 17:00

Event list

LỊCH TRÌNH

* Lưu ý: Nhấp vào mỗi sự kiện để xem chi tiết

* Note    Please click on each event to see details

TUE, MAY 17th, 2022

19:00 - 21:00 (GMT+7)

MMS Reunion 2022

English

For MMS Coach Training graduates only

Coaching in
post pandemic times

Ngày hội Khai vấn 2022

Coaching Festival 2022

CHỦ NHẬT, 22/05/2022

Sunday, May 22nd, 2022

5. Kiến tạo tương lai Khai vấn nước nhà
  Developing Coaching in future (Vietnamese)

16:15 - 17:00

1. Khai vấn thời đại VUCA (Việt - Anh)
Coaching in VUCA world (Viet - Eng)

9:00 - 10:30

2. Văn hóa Khai vấn doanh nghiệp
    Corporate Coaching culture (Viet - Eng)

10:45 - 12:00

3. Khai vấn đội nhóm trong tổ chức "hybrid"
Team Coaching for hybrid organizations
(Viet - Eng)

13:30 - 14:15

4. Khai vấn
= Thông Minh Cảm Xúc ứng dụng
Coaching = EQ in Practice (Vietnamese)

14:30 - 16:00

THỨ TƯ, 11/05/2022

19:00 - 21:00 (GMT+7)

Thị phạm Khai vấn #3

Live coaching demo #3

Tiếng Việt

Vietnamese

Chủ đề

Inner conflict

Mâu thuẫn nội tâm

THỨ TƯ, 27/04/2022

19:00 - 21:00 (GMT+7)

Thị phạm Khai vấn #1

Live coaching demo #1

Tiếng Việt

Vietnamese

Chủ đề

Professional life

Công việc

THỨ TƯ, 04/05/2022

19:00 - 21:00 (GMT+7)

Thị phạm Khai vấn #2

Live coaching demo #2

Tiếng Việt

Vietnamese

Chủ đề

Personal life

Cá nhân

For MMS Coach Training graduates only

MMS Reunion 2022

Coaching in post pandemic times

Agenda

 • Check-in - Coach Doan Huynh Van Anh, ICF PCC
 • 6 Coaching stories - from MMS graduate coaches around the world
  * Coaching a hybrid team in the pandemic
  * Coaching for leaders in pandemic
  * Dealing with a colleague / peer using coaching
  * Coaching in spouses relationship
  * Coaching for children
  * Coaching in other relationships
 • Coaching in post-pandemic times
 • Q&A

TUE, MAY 17th, 2022

19:00 - 21:00 (GMT+7)

 • The Mother of Coaching"
 • Master Certified Coach by ICF
 • Founder of MMS Worldwide Institute

Dr. Chérie Carter-Scott

 • Master Certified Coach by ICF 
 • Director at MMS Worldwide Institute
 • Over 21 years of experience in coaching in the field of Business Development, Relationships, Health and Sustainable Development

Coach Michael Pomije

REGISTER

Note

* This event is for MMS Coach Training graduates only
* Please contact Van Anh at (+84) 976163941 (WhatsApp) for your questions

Chúng ta sống trong một giai đoạn biến đổi không ngừng - bệnh dịch chỉ là một phần trong số đó. Tốc độ thay đổi ấy khiến con người phải thích nghi liên tục, thích ứng với stress, với khó khăn của một thế giới VUCA.
Bên cạnh những thách thức, các xu hướng mới như sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội, lực lượng nhân lực từ Gen Z... cũng góp phần vào giai đoạn đầy chuyển biến này.
Với những thay đổi đang diễn ra ngay trước mắt, việc nuôi dưỡng nội lực để thích nghi và tận dụng để phát triển mình là điều vô cùng cần thiết.

Lời ngỏ

 • Bức tranh đời sống - xã hội hiện nay: điều gì đang thật sự diễn ra?
 • Ta có đang thật sự làm chủ được cuộc sống của mình hay đang chịu rất nhiều tác động một cách có ý thức hoặc không có ý thức?  
 • Khai vấn (coaching) đóng vai trò như thế nào như một giải pháp giúp mỗi người vững vàng, mạnh mẽ từ bên trong, từ đó thực sự làm chủ được cuộc sống của mình? 
 • Ứng dụng Khai vấn vào đời sống ra sao để cùng nhau vượt qua khủng hoảng?
 • Bức tranh khai vấn thị trường Việt Nam: hiện tại và tương lai gần

Qua buổi mở đầu ngày hội Khai vấn, LCV mong muốn

Cùng bạn thảo luận về

01

Coaching in VUCA world (Viet - Eng)

(Việt - Anh)

Khai vấn
thời đại VUCA

Nguyen Huu Anh Luan

Người điều phối/ Moderator

 • Director Corporate Affairs - Philip Morris International

Hoang Thanh Phong

Người chia sẻ/ Speaker

 • LCV Co-Founder - General Manager

Rockelle Ward

Người chia sẻ/ Speaker

 • Director of Global Accreditation - International Coach Federation (ICF)

Fabrice Desmarescaux

Người chia sẻ / Speaker

 • CEO and C-Suite advisor on leadership and organization - Aberkyn (McKinsey & Company)

Dang Le Tram

Người chia sẻ/ Speaker

 • Head of Product at LCV

Chủ nhật, 22/05/2022

9:00 - 10:30 (GMT+7)

01

Coaching in VUCA world

Việt - Anh /  Viet - Eng

Khai vấn
thời đại VUCA

ĐĂNG KÝ

 • The landscape of modern society and its effect on leadership and personal development
 • Are we in control of our lives? Or are we under a lot of pressure, consciously or unconsciously?
 • How does Coaching work – as a solution to strengthen oneself from within, thereby mastering our own life?
 • How to apply Coaching to overcome personal and professional crisis?
 • The landscape of coaching industry in Vietnam: The present and the near future

In the opening session of the Coaching Festival 2022: Coaching in VUCA World, 

Agenda

We are living in a time of constant changes, and the pandemic is just one of them. New trends in technology development, social networks, new human resources from Gen Z... also come along. That drives us to learn to adapt ourselves to stress, social consequences and the difficulties in a VUCA world.
The good news is there are different ways for us to adapt to the changes and even make use of them for personal and professional development. One of those solutions is Coaching, which supports us to strengthen ourselves from within, enabling us to face changes for sustainable growth.

Why are we here?

(English below)

Dành cho người Việt

For non-Vietnamese

REGISTER

Chúng ta sống trong một giai đoạn biến đổi không ngừng - bệnh dịch chỉ là một phần trong số đó. Tốc độ thay đổi ấy khiến con người phải thích nghi liên tục, thích ứng với stress, với khó khăn của một thế giới VUCA.
Bên cạnh những thách thức, các xu hướng mới như sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội, lực lượng nhân lực từ Gen Z... cũng góp phần vào giai đoạn đầy chuyển biến này.
Với những thay đổi đang diễn ra ngay trước mắt, việc nuôi dưỡng nội lực để thích nghi và tận dụng để phát triển mình là điều vô cùng cần thiết.

Lời ngỏ

 • Bức tranh đời sống - xã hội hiện nay: điều gì đang thật sự diễn ra?
 • Ta có đang thật sự làm chủ được cuộc sống của mình hay đang chịu rất nhiều tác động một cách có ý thức hoặc không có ý thức?  
 • Khai vấn (coaching) đóng vai trò như thế nào như một giải pháp giúp mỗi người vững vàng, mạnh mẽ từ bên trong, từ đó thực sự làm chủ được cuộc sống của mình? 
 • Ứng dụng Khai vấn vào đời sống ra sao để cùng nhau vượt qua khủng hoảng?
 • Bức tranh khai vấn thị trường Việt Nam: hiện tại và tương lai gần

Qua buổi mở đầu ngày hội Khai vấn, LCV mong muốn

Cùng bạn thảo luận về

01

Coaching in VUCA world (Viet - Eng)

(Việt - Anh)

Khai vấn
thời đại VUCA

Nguyễn Hữu Anh Luân

Người điều phối

 • Director Corporate Affairs - Philip Morris International

Hoàng Thanh Phong (ICF PCC)

Người chia sẻ

 • General Manager / Đồng sáng lập LCV

Đặng Lê Trâm (ICF PCC)

Người chia sẻ

 • Trưởng phòng Sản phẩm LCV

Chủ nhật, 22/05/2022

9:00 - 10:30 (GMT+7)

01

Coaching in VUCA world

Việt - Anh /  Viet - Eng

Khai vấn
thời đại VUCA

ĐĂNG KÝ

Dang Le Tram (ICF PCC)

Người chia sẻ/ Speaker

 • Head of Product at LCV

Abhishek Mathur

Người chia sẻ/ Speaker

 • Vice President, Chief People Officer of VNG

Cái nhìn chân thực nhất về Văn hóa Khai vấn trong Doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam

 • Văn hóa Khai vấn trong Doanh nghiệp là gì?
 • Văn hóa Khai vấn trong Doanh nghiệp Việt Nam và đa quốc gia?
 • Khai vấn - công cụ hay văn hóa?
 • Doanh nghiệp tại Việt Nam đã xây dựng văn hóa Khai vấn đến mức độ nào?

Cùng bạn thảo luận về

Nguyen Huu Anh Luan

Người điều phối/ Moderator

 • Director Corporate Affairs - Philip Morris International

02

Chủ nhật, 22/05/2022

10:45 - 12:00 (GMT+7)

Corporate Coaching culture

(Việt - Anh) / (Viet - Eng)

Văn hoá Khai vấn doanh nghiệp

LCV invites you all to attend and be exposed to different points of view about corporate coaching culture in Vietnam.  

 • What is corporate coaching culture?
 • Coaching culture in international and local businesses?
 • Coaching - Tool or culture?
 • How applicable is coaching culture to Vietnamese businesses?

Agenda

ĐĂNG KÝ

For non-Vietnamese

Dành cho người Việt

REGISTER

David Clutterbuck

Speaker

 • The Father of Team Coaching
 • Co-founder of the European Mentoring & Coaching Council
 • Author of more than 70 books
 • Leading a global network of specialist mentoring and coaching training consultants, Coaching and Mentoring International.

Doan Huynh Van Anh (ICF PCC)

Moderator

 • Co-Founder of LCV
 • The first Vietnamese Coach of Professional Certified Coach - International Coaching Federation (ICF)
 • 2,500+ hours coaching clients from 10+ countries around the world
 • Contributing to training of 65% of ICF certified Coaches in Vietnam

03

Talk with the Father of Team Coaching

(Viet - Eng)

Team Coaching
for hybrid organizations

Sunday, May 22nd, 2022

13:30 - 14:15 (GMT+7)

 • What is team coaching? Why and when we might need it?
 • How can leaders utilize team coaching to evoke creativity, enhance engagement in their team?
 • What are the challenges that team coaching may help solving?
 • What are the first few steps that an organization can start applying team coaching?

Discussion

ĐĂNG KÝ

For non-Vietnamese

Dành cho người Việt

REGIGTER

Sunday, May 22nd, 2022

15:15 - 16:00 (GMT+7)

ĐĂNG KÝ sự kiện 4

David Clutterbuck

Speaker

 • The Father of Teach Coaching
 • Co-founder of the European Mentoring & Coaching Council.
 • Author of more than 70 books,
 • Leading a global network of specialist mentoring and coaching training consultants, Coaching and Mentoring International.
 • What is team coaching? Why and when we might need it?
 • How can leaders utilize team coaching to evoke creativity, enhance engagement in their team?
 • What are the challenges that team coaching may help solving?
 • What are the first few steps that an organization can start applying team coaching?

Discussion

Doan Huynh Van Anh

Moderator

 • Co-Founder of LCV
 • The first Vietnamese Coach of Professional Certified Coach - International Coaching Federation (ICF)
 • 2,500+ hours coaching clients from 10+ countries around the world
 • Contributing to training of 65% of ICF certified Coaches in Vietnam

04

(English)

Team Coaching
for hybrid organizations

Talk with the Father of Team Coaching

Chủ nhật, 22/05/2022

14:00 - 15:00 (GMT+7)

03

ĐĂNG KÝ sự kiện 3

 • Vì sao nói Khai vấn là ứng dụng Thông Minh Cảm Xúc trong đời sống?
 • Khai vấn trên nền tảng Thông minh cảm xúc có gì khác biệt?
 • "Sống đời người Khai vấn" là gì? Vì sao không cần làm coach vẫn có thể "sống đời người Khai vấn", thực hành Thông Minh Cảm Xúc để nâng cao chất lượng tinh thần và cuộc sống của chính mình?

Nội dung

Văn Thị Thắm

Người điều phối

 • Chuyên gia Khai vấn cấp Associate Certified Coach - International Coaching Federation (ICF)
 • Cựu HR Manager tại CIMB Bank, FPT, ANZ... với 16 năm kinh nghiệm

(Tiếng Việt)

Khai vấn
= Thông Minh Cảm Xúc ứng dụng

Coaching = EQ in Practice (Vietnamese)

Hoàng Thanh Phong

Người chia sẻ

 • General Manager / Đồng sáng lập LCV
 • Chuyên gia Khai vấn cấp Professional Certified Coach - International Coaching Federation (ICF) - 1,100 giờ Khai vấn
 • Chuyên gia Đào tạo Thông minh cảm xúc EQ, đào tạo doanh nghiệp (Saint-Gobain, VUS, TalentNet, Grab, Saigon-Coop, AIA…), - 7,000+ giờ đào tạo

Văn Thị Thắm (ICF ACC)

Người điều phối

 • Chuyên gia Khai vấn cấp Associate Certified Coach - International Coaching Federation (ICF)
 • Cựu HR Manager tại CIMB Bank, FPT, ANZ... với 16 năm kinh nghiệm

Hoàng Thanh Phong (ICF PCC)

Người chia sẻ

 • General Manager / Đồng sáng lập LCV
 • Chuyên gia Khai vấn cấp Professional Certified Coach - International Coaching Federation (ICF) - 1,100 giờ Khai vấn
 • Chuyên gia Đào tạo Thông minh cảm xúc EQ, đào tạo doanh nghiệp (Saint-Gobain, VUS, TalentNet, Grab, Saigon-Coop, AIA…), - 7,000+ giờ đào tạo

04

Chủ nhật, 22/05/2022

14:30 - 16:00 (GMT+7)

Tiếng Việt /  Vietnamese

Khai vấn

Coaching = EQ in Practice

=

Thông Minh Cảm Xúc ứng dụng

 • Vì sao nói Khai vấn là ứng dụng Thông Minh Cảm Xúc trong đời sống?
 • Khai vấn trên nền tảng Thông minh cảm xúc có gì khác biệt?
 • "Sống đời người Khai vấn" là gì? Vì sao không cần làm coach vẫn có thể "sống đời người Khai vấn", thực hành Thông Minh Cảm Xúc để nâng cao chất lượng tinh thần và cuộc sống của chính mình?

Nội dung

ĐĂNG KÝ

Cao Quang Thanh Thảo (ICF ACC)

Người điều phối

 • Dịch giả và tác giả
 • Chuyên gia Khai vấn cấp Associate Certified Coach - International Coaching Federation (ICF)
 • Chuyên viên nhân sự, kết nối lĩnh vực về sức khỏe tâm lý, bình đẳng giới và đa dạng văn hóa tổ chức tại Philip Morris Việt Nam

Hoàng Thanh Phong (ICF PCC)

Người chia sẻ

 • General Manager / Đồng sáng lập LCV
 • Chuyên gia Khai vấn cấp Professional Certified Coach - International Coaching Federation (ICF) - 1,100 giờ Khai vấn
 • Chuyên gia Đào tạo Thông minh cảm xúc EQ, đào tạo doanh nghiệp (Saint-Gobain, VUS, TalentNet, Grab, Saigon-Coop, AIA…), - 7,000+ giờ đào tạo

05

Developing Coaching in future (Vietnamese)

(Tiếng Việt)

Kiến tạo tương lai Khai vấn nước nhà

Chủ nhật, 22/05/2022

16:15 - 17:00 (GMT+7)

05

Developing Coaching in future

Tiếng Việt / Vietnamese

Kiến tạo tương lai Khai vấn nước nhà

 • Triết lí "Sống đời người Khai vấn" mà LCV theo đuổi là gì?
 • "Sống đời người Khai vấn" có vai trò như thế nào với ngành Khai vấn nước nhà?
 • Dự án Bảo vệ Đạo đức Khai vấn Việt Nam ra mắt thành quả

Nội dung

ĐĂNG KÝ

THỊ PHẠM KHAI VẤN

27/04 - 11/05/2022

CHUỖI SỰ KIỆN

THỨ TƯ, 27/04/2022

19:00 - 21:00 (GMT+7)

Sau ngày 1, người tham dự sẽ có cái nhìn tổng quan để trả lời cho câu hỏi "Khai vấn là gì?"

Mục tiêu

Phần 1

Thị phạm Khai vấn

 • Khai vấn là gì?
 • Có những hình thức nào giúp hỗ trợ con người khác?
 • Tiềm năng phát triển của Khai vấn tại Việt Nam ra sao?
 • Con đường hành nghề Khai vấn chuyên nghiệp như thế nào?
 • Chương trình đào tạo Khai vấn thuần Việt tiêu chuẩn quốc tế ICF có những gì?
 • Hỏi đáp cùng chuyên gia

Phần 2

Toạ đàm nghề Khai vấn

Đoàn Huỳnh Vân Anh (ICF PCC)

Người thực hiện phiên Khai vấn

 • Đồng sáng lập LCV
 • Chuyên gia Khai vấn người Việt đầu tiên cấp Professional Certified Coach - International Coaching Federation (ICF)
 • 2,500+ giờ khai vấn khách hàng từ 10+ quốc gia trên thế giới
 • Góp phần đào tạo 65% số lượng người Khai vấn có chứng chỉ ICF cho thị trường Việt Nam

Uông Duy Khánh (ICF PCC)

Người điều phối

 • Chuyên gia Khai vấn cấp Professional Certified Coach - International Coaching Federation (ICF) - 500+ giờ Khai vấn
 • Quản lý bộ phận Đào Tạo & Phát Triển Nguồn Nhân Lực tại VUS

ĐĂNG KÝ

01

Live coaching demo
Topic: Professional life (Vietnamese)

Thị phạm Khai vấn

Chủ đề: Công việc

THỨ TƯ, 04/05/2022

19:00 - 21:00 (GMT+7)

Sau ngày 2, người tham dự sẽ hiểu được 1 phiên Khai vấn đi như thế nào, biểu hiện ra sao

Mục tiêu

02

Live coaching demo
Topic: Personal life (Vietnamese)

Thị phạm Khai vấn

Chủ đề: Cá nhân

Đặng Lê Trâm (ICF PCC)

Người thực hiện phiên Khai vấn

 • Head of Product tại LCV
 • Chuyên gia Khai vấn cấp Professional Certified Coach - International Coaching Federation (ICF), 900+ giờ khai vấn
 • Chuyên gia về Phát triển tổ chức và Quản lý Tài năng
 • Cựu Internal Coach tại Grab Financial Group Việt Nam
 • Cựu Giám đốc Nhân sự Philip Morris Việt Nam và 13 năm Nhân sự (Bosch USA, Bosch VN, Prudential, Unilever)

Đinh Hải Đăng (ICF PCC)

Người điều phối

 • Chuyên gia Khai vấn cấp Professional Certified Coach - International Coaching Federation (ICF), 500+ giờ Khai vấn
 • Cựu General manager tại UBrand Corporation

ĐĂNG KÝ

Người tham dự được trải nghiệm 1 phần đào tạo trong chương trình LCV Coach Training ACSTH.

Phần 1

Thị phạm Khai vấn

 • Mô hình GROW trong Khai vấn áp dụng như thế nào?
 • Các phương pháp tiếp cận của Khai vấn, như thế nào là hiểu đúng?
 • Hỏi đáp cùng chuyên gia. 

Phần 2

Khai vấn cho mọi người

THỨ TƯ, 11/05/2022

19:00 - 21:00 (GMT+7)

Sau ngày 3, người tham dự sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của Khai vấn và thấy Khai vấn có thể đi sâu tới mức nào

Mục tiêu

Hoàng Thanh Phong (ICF PCC)

Người thực hiện phiên Khai vấn

 • General Manager / Đồng sáng lập LCV
 • Chuyên gia Khai vấn cấp Professional Certified Coach - International Coaching Federation (ICF) - 1,100 giờ Khai vấn
 • Chuyên gia Đào tạo Thông minh cảm xúc EQ, đào tạo doanh nghiệp (Saint-Gobain, VUS, TalentNet, Grab, Saigon-Coop, AIA…), - 7,000+ giờ đào tạo

Bùi Thị Minh Hồng (ICF ACC)

Người điều phối

 • Chuyên gia Khai vấn cấp Associate Certified Coach - International Coaching Federation (ICF)
 • HRBP Manager -Tập đoàn Saint -Gobain Việt Nam
 • 15 năm kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực trong các tập đoàn

03

Live coaching demo
Topic: Inner conflict (Vietnamese)

Thị phạm Khai vấn

Chủ đề:
Mâu thuẫn nội tâm

Người tham dự được trải nghiệm 1 phần đào tạo trong chương trình LCV EQ Program

Phần 1

Thị phạm Khai vấn

 • Khai vấn nền tảng Thông Minh Cảm Xúc là gì?
 • Vẻ đẹp Khai vấn: Thay đổi bền vững được tạo ra ra sao?
 • Hỏi đáp cùng chuyên gia 

Phần 2

Khai vấn nền tảng Thông Minh Cảm Xúc

ĐĂNG KÝ

Chủ nhật, 22/05/2022

11:15 - 12:00 (GMT+7)

03

ĐĂNG KÝ sự kiện 3

 • Là sự đóng góp của LCV trong việc nâng cao chất lượng Khai vấn nước nhà
 • Là tích góp của những cốt lõi đặc trưng LCV, khai vấn nền tảng Thông Minh Cảm xúc, thể hiện vẻ đẹp và tinh thần Khai vấn
 • Là tâm huyết, tinh thần, kinh nghiệm đúc kết từ người thầy đào tạo 60% các chuyên gia Khai vấn có chứng chỉ ICF tại Việt Nam, coach Hoàng Thanh Phong

LCV giới thiệu với cộng đồng Sách "Khai Vấn"

The book of Coaching (Vietnamese)

(Tiếng Việt)

Sách "Khai Vấn"

Hoàng Thanh Phong

Người chia sẻ

 • General Manager / Đồng sáng lập LCV
 • Chuyên gia Khai vấn cấp Professional Certified Coach - International Coaching Federation (ICF) - 1,100 giờ Khai vấn
 • Chuyên gia Đào tạo Thông minh cảm xúc EQ, đào tạo doanh nghiệp (Saint-Gobain, VUS, TalentNet, Grab, Saigon-Coop, AIA…), - 7,000+ giờ đào tạo

Cao Quang Thanh Thảo

Người điều phối

 • Dịch giả và tác giả
 • Chuyên gia Khai vấn cấp Associate Certified Coach - International Coaching Federation (ICF)
 • Chuyên viên nhân sự, kết nối lĩnh vực về sức khỏe tâm lý, bình đẳng giới và đa dạng văn hóa tổ chức tại Philip Morris Việt Nam

0903302272contact@lcv.com.vn

Anh Chị có thắc mắc hoặc cần tư vấn, vui lòng liên hệ

Tìm hiểu thêm về LCV tại 

Hòa hợp Công việc - Cuộc sống mùa giãn cách
Work-life integration
Thứ Năm, 26/08/2021, 19:00 - 20:30

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ

Chăm sóc tinh thần người thương
Supporting others
Thứ Năm, 02/09/2021, 19:00 - 20:30

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ

Coaching in post pandemic times (English)
TUE, MAY 17th, 2022
19:00 - 21:00 (GMT+7)

Register

REGISTER

ĐĂNG KÝ thành công!

LCV đã gửi email hướng dẫn kèm link tham dự đến !::email::!
!::salutationtype::! !::firstname::! vui lòng kiểm tra Hộp thư
(bao gồm Thư rác/ Quảng cáo/ Xã hội)

Cuộc sống trọn vẹn luôn bên !::salutationtype::! !::firstname::!!

SUCCESSFULLY REGISTERED

LCV has sent an confirmation email attached zoom link through !::email::!
Please kindly check your Inbox
(in case Spam/ Promtions/ Social)

May you be safe and healthy!

Contact Van Anh at +84-976163941 (WhatsApp) for your questions

Thị phạm Khai vấn #1

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ

Chủ đề: Công việc

Thứ Năm, 27/04/2022, 19:00 - 21:00 (GTM+7)

Thị phạm Khai vấn #2

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ

Chủ đề: Cá nhân

Thứ Năm, 04/05/2022, 19:00 - 21:00 (GTM+7)

Thị phạm Khai vấn #3

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ

Chủ đề: Mâu thuẫn nội tâm

Thứ Năm, 11/05/2022, 19:00 - 21:00 (GTM+7)

Khai vấn thời đại VUCA (Việt-Anh)

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ

Coaching in VUCA world (Viet - Eng)
Chủ nhật, 22/05/2022, 9:00 - 10:30 (GMT+7)

Văn hoá Khai vấn doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ

Corporate Coaching culture (Viet - Eng)
Chủ nhật, 22/05/2022, 10:45 - 12:00 (GMT+7)

Team Coaching
for hybrid organizations (English)

REGISTER

Register

Sun, May 22th, 2022, 13:30 - 14:15 (GMT+7)

Khai vấn
= Thông minh cảm xúc ứng dụng

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ

Chủ nhật, 22/05/2022, 14:30 - 16:00 (GMT+7)

(Tiếng Việt)

Kiến tạo tương lai
Khai vấn nước nhà

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ

Chủ nhật, 22/05/2022, 16:15 - 17:00 (GMT+7)

(Tiếng Việt)

SUCCESSFULLY REGISTERED

LCV has sent an confirmation email attached zoom link through !::email::!
Please kindly check your Inbox
(in case Spam/ Promtions/ Social)

May you be safe and healthy!

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ

CLASS111
CLASS112
CLASS113
CLASS114
CLASS115

* Các sự kiện anh chị muốn đăng ký là:

* Ngày sinh:

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Tìm hiểu thêm về LCV

Liên hệ

contact@lcv.com.vn

 0976163941

ĐĂNG KÝ